Information gällande behandling av personuppgifter

Information gällande behandling av personuppgifter

Vi skyddar dina personuppgifter

Individens personliga integritet och säkerheten för dennes personuppgifter är viktig för Arenakoncernen. Arenakoncernen ansvarar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt i enlighet med gällande lagstiftning. Denna information är tillämplig för dig som kandidat, kund, leverantör och för dig som tar kontakt med oss via hemsidan.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Information används för att förbättra vår tjänst och service till dig och till våra kunder samt för att utföra analyser avseende tjänstens användning och prestanda i syfte att förbättra tjänsten och vårt arbetssätt.

För dig som kund behandlar vi personuppgifter för administration av leverans, återkoppling kring uppdrag, kundvårdande aktiviteter samt även för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. I vårt leverantörsregister behandlar vi personuppgifter för att säkerställa affärsmässig relation och eventuell reklamation.

Vi vill gärna använda e-post i vår kommunikation med dig. Om du varit inne på någon av våra hemsidor, och godkänt behandlingen av personuppgifter i något av våra kontaktformulär, har du samtyckt till att dina personuppgifter även används för kommunikation med dig. Om du inte vill att dina uppgifter ska användas för marknadsföring, vänligen kontakta oss via e-post personuppgifter@arenakoncernen.se.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Som personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person.
Med stöd av ditt samtycke som kandidat kan vi komma att samla in och behandla följande: Kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Likaså kan det begäras att du förser oss med registerutdrag från myndigheter, dessa förstörs efter att vi registrerat endast godkännande/underkännande utifrån kundens krav.

Vi kan komma att använda tredje part för att genomföra hela eller delar av rekryteringsprocessen, varvid vi har säkerställt att dessa partners följer våra instruktioner gällande behandling av personuppgifter. Personuppgifter genereras genom att vi kategoriserar informationen såsom, men inte begränsade till, metadata och historik. Gällande dig som kund eller leverantör behandlar vi kontaktuppgifter som du själv har lämnat samt information om det uppdrag eller de tjänster/produkter som ska utföras/levereras. Behandlingen av dina personuppgifter i våra register sker med stöd av avtal, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder vi oss av dina uppgifter exempelvis för att anpassa vår kommunikation till dig

Lagring och gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras i en databas där vår IT-partner ansvarar för driften. Personuppgifter lagras enbart så länge det finns behov av att bevara dem för att fullfölja de ändamål som uppgifterna samlades in för och i överensstämmelse med rättsliga förpliktelser.

Det kan finnas rättsliga förpliktelser som hindrar att vi raderar vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter finns till exempel i bokföringslagstiftningen, offentlighetsprincipen och diskrimineringslagstiftningen. I dessa fall kommer vi i stället att markera dem så att de inte längre aktivt används i våra system. De kvarvarande uppgifterna tas bort när dessa lagkrav inte längre är aktuella.

Skydd av dina personuppgifter

 Arenakoncernen har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda hela vår IT-miljö. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert sätt använder vi oss av datanätverk som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik. Arenakoncernen anställda och samarbetspartners är bundna av sekretessavtal och är därmed skyldiga att följa uppsatta regler och riktlinjer för IT-säkerhet och dokumentation samt andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas, likaså om du inte längre vill kvarstå som kandidat hos oss.

Tillgång till dina personuppgifter och rättelse En begäran om registerutdrag, eller rättning/radering av uppgifter ska skickas via e-post till personuppgifter@arenakoncernen.se. Märk ditt meddelande med ”Registerutdrag”. Om du anser att någon uppgift i ett register är felaktig eller missvisande bör du även begära rättelse genom att skicka e-post till ovanstående adress. Märk ditt meddelande med ”Rättelse”

Dataportabilitet Du har också rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss.

Begränsning Att uppgifterna begränsas betyder att vi gör en markering om att hanteringen av personuppgiften ska begränsas till ett visst syfte.

Återkalla samtycke I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen. Arbetslivsresurs anställda och samarbetspartners är bundna av sekretessavtal och är därmed skyldiga att följa uppsatta regler och riktlinjer för IT-säkerhet och dokumentation samt andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning.

Ändringar i denna information

Arenakoncernen förbehåller sig rätten att revidera denna information från tid till annan. Om vi gör mindre ändringar så kommer vi att publicera dessa på vår webbplats. Om vi ändrar informationen på ett sätt som väsentligt skiljer sig från vad som angavs idag kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar på annat lämpligt sätt. Arenakoncernen anställda och samarbetspartners är bundna av sekretessavtal och är därmed skyldiga att följa uppsatta regler och riktlinjer för IT-säkerhet och dokumentation samt andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning.

Ändringar i denna information

Om du har några frågor gällande behandling av personuppgifter inom Arenakoncernen är du välkommen att kontakta oss via e-post personuppgifter@arenakoncernen.se. Om du inte är nöjd med det svar du får har du rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen.